WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Przed rozpoczęciem używania aplikacji (zwanej dalej „Aplikacją”), Użytkownik musi wyrazić zgodę na przestrzeganie poniższych Warunków korzystania z Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na którykolwiek z poniższych warunków, powinien niezwłocznie odinstalować Aplikację.

Informacje ogólne o Aplikacji

 1. Producentem Aplikacji jest Transition Technologies Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska. Użytkownikiem jest każda osoba, która pobrała i zainstalowała Aplikację na swoje urządzenie.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja jest „w aktualnej postaci”, a Producent nie gwarantuje jakości, przydatności do określonego celu, nienaruszalności, kompatybilności, bezpieczeństwa i poprawności. Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko.
 3. Użytkownik może używać Aplikacji wyłącznie na swój prywatny, niekomercyjny użytek i nie wolno mu jej kopiować, reprodukować, dekompilować, dezasemblować, itp. i w żaden sposób rozpowszechniać.
 4. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie w sposób, który nie prowadzi do naruszenia obowiązujących przepisów prawa Rzeczpospolitej Polskiej oraz każdego kraju, w którym użytkownik korzysta z Aplikacji.

Wyłączenie odpowiedzialności

Producent Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za poniesione szkody i utracone korzyści Użytkownika Aplikacji, jak również osób trzecich wynikające ze wspomnianych ograniczeń,  błędów oprogramowania lub urządzeń, wirusów, straty danych lub nieprawidłowego użytkowania samej Aplikacji.

Produkty podmiotów trzecich

 1. Producent Aplikacji nie ponosi odpowiedzialności za produkty i komponenty podmiotów trzecich, które są częścią Aplikacji lub do których dostęp Użytkownik może uzyskać w związku z korzystaniem z Aplikacji. W szczególności, nie jest odpowiedzialny za poprawność działania, przydatność do określonego celu i bezpieczeństwo danych. Przed użyciem produktu podmiotu trzeciego, należy zapoznać się z jego warunkami używania, regulaminami i polityce prywatności.
 2. W przypadku korzystania z usług podmiotów trzecich (np. poprzez kliknięcie odnośnika do zewnętrznego serwisu bądź użycie komponentu podmiotu trzeciego, będącego częścią Aplikacji) może być wymagane podanie danych (np. adres e-mail, imię), które są przetwarzane przez dostawcę tej usługi. Producent Aplikacji nie odpowiada za przetwarzanie tych danych przez podmioty trzecie. Zaleca się zapoznanie z polityką prywatności dostawcy usługi.
 3. Producent Aplikacji używa rozwiązania Google Analytics w celu monitorowania i przekazywania anonimowych informacji dotyczących sposobu korzystania z Aplikacji. Polityka prywatności firmy Google jest dostępna na stronie internetowej.

Korzystanie z galerii zdjęć

 1. Użytkownik umieszczający zrobione przez siebie zdjęcie w galerii zdjęć w Aplikacji jest wyłącznie odpowiedzialny za uzyskanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku każdej z osób utrwalonej na zdjęciu. Zgoda nie jest wymagana w przypadku osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych lub osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 2. Zabronione jest umieszczanie w galerii zdjęć nie związanych z meczami drużyny w szczególności zdjęć propagujących przemoc, nienawiść do jakichkolwiek grup społecznych, wyznaniowych lub narodowych, o charakterze seksualnym, rasistowskim, naruszającym godność jakichkolwiek osób i innych powszechnie uznanych za niestosowne.
 3. Producent zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które są lub mogą naruszać pkt 2 powyżej lub co do których zachodzi podejrzenie, że osoba na nich utrwalona nie wyraziła zgody na rozpowszechnienie jej wizerunku. Ponowne umieszczenie tego samego zdjęcia, które zostało usunięte przez Producenta z powodu naruszenia pkt 1 i 2 powyżej, jest zabronione.
 4. Każdy może zgłosić Producentowi fakt naruszenia powyższych warunków, w szczególności osoba, która nie wyrażała zgody na rozpowszechnienie jej wizerunku, może żądać niezwłocznego usunięcia zdjęcia, na którym został utrwalony jej wizerunek. Zgłoszenia można wysyłać na adres msport@tt.com.pl.
 5. Producent nie odpowiada za ewentualne naruszenie prawa przez Użytkownika umieszczającego zdjęcia i inne treści w Aplikacji.

Zmiany Warunków korzystania z Aplikacji

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie według własnego uznania. Poprzez instalację aktualizacji aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków.

Prawo właściwe

Niniejsze warunki podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich. Polska wersja językowa ma moc rozstrzygającą.

Naruszenie niniejszych Warunków

W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, licencja na używanie Aplikacji zostaje użytkownikowi cofnięta. Użytkownik powinien niezwłocznie odinstalować Aplikację ze swojego urządzenia. Dalsze korzystanie z Aplikacji będzie stanowić naruszenie prawa.

Ostatnio zmieniane: 4 marca 2014 r.